ค้นหา พระคัมภีร์ ฉบับ คิงเจมส์ไทย

Welcome to Biblasia.com! Read or search through Bibles in Cebuano, Chinese, English, Indonesian, Korean, Tagalog, THAI, Uma, Vietnamese,and more!
Your source for Asian-language Bibles!
Choose Bible / เลือกพระคัมภีร์ Book or Range / หนังสือ เล่มไหน
Word search: / ค้นหาคำ
Set Preferences

Search Criteria / แบบค้นหา

Exact Phrase / คำเหมือน
Ignore Word Order / เจอคำไหนก็ได้
Any Words / ทุกคำได้

Ignore Case / ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก
Highlight Results / แสดงคำด้วยสี
 

คำอธิบายการใช้:

ครั้งแรกที่ใช้ ....
ดูที่ช่องค้นหาคำ ใส่คำที่ต้องการค้นหา เลือกพระคัมภีร์ และหนังสือเล่มไหน โดยใช้แบบค้นหา ด้วยการเลือกใช้แสดงคำด้วยสี ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก และเลือกเจอคำไหนก็ได้ แล้วกดค้นหา ถ้าต้องการอ่านพระคัมภีร์กดอ่าน และเลือกหนังสือที่ต้องการก่อนกดค้นหา

 ต้องการความช่วยเหลือ

  1. ลบคำที่ ค้นหาคำ Word search: / ค้นหาคำ
  2. กด ค้นหาคำ

ต้องการอ่านพระคัมภีร์

  1. เลือกพระคัมภีร์ Choose Bible / เลือกพระคัมภีร์. .
  2. เลือกหนังสือ เล่มไหน Book or Range / หนังสือ เล่มไหน.
  3. เลือกบทที่ต้องการ .
  4. ตรวจแบบค้นหาว่าถูกต้อง
  5. กด ค้นหา

Visit my Scripture Studies Visit Thailand Adventist Mission's Website
Bangkok Adventist Chinese Church Multi-lingual Online Bible Studies!
Listen to Bible stories in Chinese online! Listen to Bible stories in Thai online!

The Thai/English Bible search program was made possible through the cooperation of BibleDatabase author Brent Maurer and Erik Mundall. The Thai translation was generously made available by Philip Pope. To God be the glory; His blessings to you!

You are visitor: since the last count reset.

Licensed to 192.168.9.7. All Rights reserved. (Script Ver 3.1.0.0)
2002-2024. Powered by BibleDatabase